Priser och stipendier

Växjö kommun delar varje år ut flera priser inom olika områden. Här kan du läsa om de priser och stipendier som finns, vad som gäller för dem och vilka som kan sökas eller få.

Aktuellt just nu

 • Innovationspriset - sista anmälningsdag 31 augusti.
 • Socialt företagande och engagemang - sista nomineringsdag 31 augusti.
 • Landskapsvårdspriset 2024 - nominera senast 31 augusti.

Tänk på att sista dag för nominering varierar mellan olika priser och stipendier.

Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal? Varje år sedan 1990 delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt.

Syftet med byggnadspriset är att belöna och uppmuntra projekt med god arkitektur och anpassning till platsen inom området god bebyggd miljö.

En jury nominerar till priset och miljö- och byggnämnden utser vinnare.

Priset består av ett diplom med motivering samt en minnestavla.

Byggnadspriset delas ut i samband med utdelning av Träbyggnadspriset i november.

 

Vinnare av Växjö kommuns Byggnadspris 2023

Vitt, orange och gult flerbostadshus i 5-6 våningar. Vy från gatuhörn.

Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Aftonlandet 1, Söder, Stationsområdet. Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre: Riksbyggen
Arkitekt: Möller Arkitekter Ängelholm
Byggentreprenör: Peab

Motivering: "Bebyggelsen utgör en fin fortsättning på kvartersstaden. Ett kvarter som sammantaget skapar en god livsmiljö i ett mycket komplext och utsatt läge. Byggnaden lyckas med att erbjuda både stadens rörelse, ljud och offentlighet och samtidigt boendets lugn och avskildhet. Känns väl anpassad till sin omgivning med igenkännbara volymer, goda proportioner mellan byggnadens många delar som tillsammans med tilltalande färgsättning skapar variation och rytm och bryter ner skalan till Växjös. Portarna in till gården från gatan har getts bullerskyddande skjutdörrar som ger tyst gårdsmiljö samtidigt som de inte låser besökare ute. Kvarteret definierar en tidigare diffus korsning med stadga och stadsmässighet."

Flerbostadshus i fem våningar med träfasad och röda detaljer.

Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Dörren 4, Telestad, Vikaholm. Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre: Balder AB / Serneke Fastighetstyrning AB (Växjö Dörren Bostad AB)
Arkitekt: Arkitektlaget Helsingborg
Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Motivering: "Med enkla formgrepp har man tagit det klassiska punkthuset med sadeltak till nya nivåer och skapat byggnader med fina proportioner och raffinerad takutformning. Som utmejslad i ett stycke värdefullt trä. Omsorg om såväl helhet som detaljer med träpanelerna som blir glesare ju högre upp de placerats ett mönster som fortsätter upp i takutsprånget samt bruket av subtila variationer av röda nyanser. Fin gårdsmiljö med pergola, växthus, stenmurar, fruktträd och en gammaldags vattenpump. De fyra bostadshusen ramas in av små byggnader, stråk och grönska. Allt sammantaget bidrar till en trivsam boendemiljö. God arkitektur och planering av fastigheten."

Byggnad med en högdel med fasad av cortenstål och en lågdel med fasad av furupanel.

Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Växjö kommun har, som ett led i att främja det lokala näringslivet, instiftat ett nytt pris inriktat mot innovationsutveckling. Det ska inspirera till nytänkande insatser som bidrar till innovation och utveckling. Växjö kommuns innovationspris delas ut till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med utveckling, forskning och innovation. Man kan nominera eller själv ansöka om priset.

Årets pristagare ska förutom god kreativitet och innovationskraft även vara en god entreprenör som vidgar sin kunskapshorisont och är en bra förebild inom sitt område. Utmärkelsen tilldelas för framstående överföring av kunskap till företag, eller annan extern organisation, som resulterat i en innovation och därmed bidragit till att utveckla näringslivet inom Växjö kommun.

Vinnare av Växjö kommuns innovationspris 2023

C3C Engineering AB

Motivering

Med stort fokus på miljöteknik, hållbarhet och innovation har man på ett genialiskt sätt skapat ett nytt system för att använda överbliven returbetong i en övrigt traditionell bransch. Innovationstänk genomsyrar hela företagets kultur där experimenterande, egen innovationsfabrik och nära samarbete med forskning är en del av vardagen. Projekt värderas inte bara ur ekonomiska perspektiv utan också utifrån om det bidrar till glädje, stolthet och utveckling. Det innovationsdrivna arbetet har resulterat i kunder från traditionella byggbolag till LKAB, MSB och kärnkraftverk där 80% är miljöförbättrande projekt.

Bedömningskriterier

De nominerade bidragen skall visa på nytänkande och bedöms utifrån kriterierna:

 • kreativt och utvecklingsbart
 • spridningseffekter som inspirerar andra
 • innovationens bidrag till näringsliv och forskning
 • utvecklar en hållbar produktion och teknik

Nomineringsprocessen

Du skickar in ditt förslag till kandidat via mejl till innovationspris@vaxjo.se eller genom att fylla i formuläret på sidan.

Nominering för 2024 års innovationspris sker senast 31 augusti.

Juryn

Juryn består av representanter från Växjö kommuns hållbarhetsutskott, Näringslivet och Akademin.
Stipendiet syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till hållbar utveckling.

Det är Linnéuniversitetet som årligen ledigkungör stipendiet. Ansökningarna ställs till Linnéuniversitetets stipendiesekreterare.

Juryn består av ordföranden i kommunstyrelsen i Kalmar respektive Växjö kommun (eller ersättare som utses vid behov), rektor eller prorektor Linnéuniversitet samt två representanter från näringslivet. Representanter från näringslivet utses av respektive kommun.

Växjö kommuns kulturpris är en belöning för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset kan delas ut till fysiska personer, ideella föreningar och andra juridiska personer, men även nätverk. Mottagaren av kulturpriset ska vara född eller bosatt i Växjö kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Själva priset består av ett speciellt framtaget konstverk i glas skapat av Lena Bergström.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vem som ska få kulturpriset efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. Vid frågor kontakta Växjö kommun, via kontaktuppgifterna längre ner på sidan.

Sista dag för nominering var den 1 mars 2024

Vinnare av kulturpriset 2023

Ola Aronsson, eldsjäl, Gemla hembygdsförening

För att stötta och uppmuntra kultur- och fritidsverksamhet finns olika stipender och priser som delas ut årligen.

Varje år delar kultur- och fritidsförvaltningen ut två kulturstipendier på 25 000 kronor vardera. Ansökan om Växjö kommuns kulturstipendium ska ha kommit in senast den 1 mars aktuellt år. Du söker stipendiet för egen räkning. Kulturstipendier kan tilldelas personer som fyller maximalt 25 år under aktuellt ansökningsår, och som har en tydlig koppling till Växjö kommun. Kulturstipendiet kan endast ges till den aktuella mottagaren en gång.

Stipendierna delas ut för att belöna insatser på det kulturella området.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2024

Vinnare av Kulturstipendium 2023

Emma Alriksson, violinist, kulturstipendium 25 000 kr
Lovisa Andersson, animatör, kulturstipendium 25 000 kr


Observera att sista ansökningsdag är den 1 mars. Du kan ansöka om stipendiet om du maximalt fylla 25 år under aktuellt år.
Skicka gärna med dina meriter, intyg eller andra dokument som styrker din ansökan och kan ge oss stöd för bedömning. Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Växjö kommuns landskapsvårdspris delas ut årligen till person eller personer i Växjö kommun som gjort en insats för att sköta det svenska kulturlandskapet.

Det kan vara att man:

 • bevarar kulturlandskapet
 • återställer kulturlandskapet
 • gör förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område
 • medverkar till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun.

Vinnare utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Priset består 2024 av ett diplom och 20 000 kronor.

Nominera en kandidat till Landskapsvårdspriset 2024

Fyll i formuläret för att nominera en kandidat till årets Landskapsvårdspris.

Sista dag att nominera: 31 augusti 2024.

Såhär behandlar Växjö kommun dina personuppgifter i formulär på webbplatsen Länk till annan webbplats.(valfritt)Skicka gärna med bilder eller andra dokument som kan ge oss stöd för bedömning. Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Vinnare av Växjö kommuns Landskapsvårdspris 2023

Klubb Kvarnabacken och Sevedstorps Gård

Pris för lika villkor ersätter mångfaldspriset. Det delas ut varje år för att uppmärksamma Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern som gör ett målmedvetet arbete för människors lika villkor. Till exempel att motverka diskriminering och främja inkludering av olika grupper oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Priset består av två delar

 1. samhällsperspektivet. "Ett sammanhållet Växjö" för företag, organisationer, föreningar och enskilda personer.
 2. verksamhet- och medarbetarperspektivet. För Växjö kommuns medarbetare, verksamheter eller arbetsplatser. Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit med särskilt viktiga insatser för inkludering, samhörighet och ökad jämlikhet mellan människor.

Vinnare av pris för lika villkor 2024

Den 28 maj tog kommunstyrelsen beslut att ge Växjö kommuns pris för lika villkor för samhällsperspektivet till Miniorlandslaget.

Nyhet: Årets vinnare är Miniorlandslaget.

Så utses vinnare av pris för lika villkor

Alla i Växjö kommun kan nominera till pris för lika villkor, det sker i början på året. En arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter ger ett underlag till kommunstyrelsen som beslutar om pristagare. Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande eller den som kommunstyrelse utser.

Vid bedömning är dessa punkter vägledande:

 • Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit till
  viktiga insatser för inkludering, samhörighet och ökad jämlikhet
  mellan människor.
 • Insatserna ska ha gett eller ha potential att ge god effekt på kort eller
  lång sikt.
 • Insatserna ska innehålla nytänkande och engagemang som ligger utanför ramarna och det förväntade.

Priset består av ett diplom och en summa pengar.

 

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun delar vartannat år ut ett litteraturpris till Pär Lagerkvists minne. Syftet med priset är att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda.

Det är nu mer än 60 år sedan Pär Lagerkvist fick Nobelpriset i litteratur och det första litteraturpriset till hans minne delades ut 2011. Prissumman är 100 000 kronor och kommer att delas ut vartannat år.

För att uppmärksamma företag, organisationer eller föreningar som bedriver ett arbete för socialt företagande och engagemang, har Växjö kommun instiftat ett pris.

Växjö kommuns pris för socialt företagande och engagemang delas ut årligen, med start 2023. Priset vill inspirera till att starta sociala företag, skapa fler arbetstillfällen och utveckla sociala insatser.

Bedömningskriterier:

De nominerade bidragen bedöms utifrån något eller flera av följande kriterier:

 • Insatser som bidrar till inkludering, samhörighet, självständighet och välbefinnande för människor som står utanför arbetsmarknaden.
 • Skapa flexibilitet i nya arbetsformer för att möta människor med särskilda behov.
 • Bidra till att främja socialt företagande och insatser inom näringsliv och föreningsliv som möjliggör utvecklingen av nya produkter, tjänster, utbildningar som i sin tur bidrar till social nytta.
 • Inspirera och engagera andra för att medverka till att öka antalet anställda som är inkluderade i dagens arbetsmarknad.
 • Bidra till samverkan, skapande av mötesplatser och nätverk mellan olika aktörer för kunskapsdelning, lärande och erfarenhetsutbyte.

Juryn

Juryn består av representanter från Växjö kommun, näringslivet och föreningslivet.

Nomineringsprocessen

Nominering för 2024 års pris för socialt företagande och engagemang delas ut på hösten. Sista dag för nominering är 31 augusti 2024.
Vinnare av Växjö kommuns pris för socialt företagande och engagemang 2023

Atrium

Motivering

En stabil organisation som under många år och med ett stort engagemang har hjälpt människor ut i arbetslivet och skapat meningsfull sysselsättning. I deras olika verksamheter får individuella förutsättningar stå i centrum, alltid med gemenskap som ledord.

Känner du någon extra bra föreningsledare? Någon som alltid ställer upp för ”sina” ungdomar? En person som satsar tid och energi för att ungdomar ska få uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet? Du kan föreslå den personen som mottagare av ett stipendium!

Stipendiet "avser att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande föreningsledare till fortsatt föreningsarbete såväl inom idrotts-, kultur- som annan ungdomsverksamhet".

Stipendiet ska i första hand delas ut till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. Föreningsledaren ska vara verksam i en förening inom Växjö kommun och även vara bosatt i kommunen för att kunna få stipendiet.

Kanske har ni någon i er förening som gör en massa "i det tysta" och som sällan får stå i rampljuset. Någon som drar ett tungt lass administrativt till exempel. Glöm inte dessa när du nominerar någon från en förening som ligger dig extra varmt om hjärtat.

Stipendiaten kan söka själv eller föreslås av en enskild person eller förening. Upp till tre stipendier på 10 000 kronor vardera kan delas ut. Ansökan ska innehålla upplysning om föreningens verksamhet och sökandens/den föreslagne stipendiatens uppgift i föreningen.

Sista dag för ansökan eller nominering: 1 mars 2024

Jennie Hedrén Hasselros, Växjö Kanot Club
Jacob Kidell, Ingelstad IBK
Folke Bengtsson, Furuby IF
Anette Gustavsson, Växjö 4H-klubb
Ola Pettersson, BTK Frej

Växjö kommuns stipendium till unga entreprenörer delas ut för att främja ungt entreprenörskap och uppmärksamma unga entreprenörer i Växjö kommun.

Stipendiaten får chansen att delta på Emax Sverige, som är ett av norra Europas främsta entreprenörskapskonferenser för unga entreprenörer. Konferensen äger rum i Göteborg 16-20 juni. Under dessa dagar får deltagarna ta del av inspirationsföreläsningar, nätverksaktiviteter och tävlingar där unga entreprenörer arbetar för att ta fram affärsidéer kopplat till FN:s globala mål. Läs mer om Emax Sverige Länk till annan webbplats.

Bedömningskriterier:

 • Ser sig själv som framtida entreprenör/företagsledare.
 • Är innovativ och ser och tar tillvara på möjligheter.
 • Har en stark drivkraft och en god samarbetsförmåga.
 • Har visat upp sitt entreprenörskap i form av projekt, UF-företag, eget företag eller liknande.
 • Har ambitiösa visioner över sin framtid.
 • Är mellan 18-20 år gammal och boende i Växjö kommun.

Nomineringsprocessen
Du skickar in ditt förslag till kandidat via mejl till jennie.nivard@vaxjo.se eller genom att fylla i formuläret på sidan.

Viktiga datum och process
Sista dag för nominering är 14 april. Därefter följer en kompletterande ansökan och för några utvalda även intervjuer innan vinnaren utses.

Jury
Består av representanter från Växjö kommuns näringslivsavdelning.

Växjö kommun delar varje år ut Tommy Svenssonpriset till en ung person som uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig inom någon idrott.

Har du en föreningsaktiv ung person i din närhet som är framstående i sin idrott och är ett bra föredöme i idrottsföreningen, och som borde uppmärksammas för detta? Då kan du föreslå den personen till Tommy Svenssonpriset. Den nominerade ska vara aktiv i en idrottsförening som uppfyller Växjö kommuns villkor för föreningsstöd. Pristagaren får inte vara äldre än 18 år det år priset delas ut. Förutom äran och ett diplom får pristagaren
10 000 kronor. 

Juryn består av:

 • Tommy Svensson, stipendiefondens grundare
 • Kultur- och fritidsnämndens ordförande
 • Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande
 • Avdelningschef fritid

Vinnare av Tommy Svensson-priset 2023

Ebba Cronoholm, Växjö DFF och Hannes Blad-Pijaca, Östers IF heter de två ungdomar som i år tilldelas Tommy Svensson-priset, som uppmuntran och stöd i sina idrottskarriärer.

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

Priset går till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor. En jury nominerar till priset och kommunstyrelsen utser vinnare. Priset består av ett diplom med motivering samt en minnestavla.

Träbyggnadspriset delas ut i samband med utdelning av Byggnadspriset i november.

Vinnare av Växjö kommuns Träbyggnadspris 2023

Vinnare av 2023 års träbyggnadspris är forskningsresultat från fyra forskningsprojekt som genomförts i samverkan mellan Linnéuniverseitet, näringslivet och andra organisationer.

Eurocode 5 brandforskning

En forskning som drev den stora utmaningen inom träbyggandet i regi av Trätek, och har utvecklat metoder för att uppfylla funktionskraven på brandsäkerhet för träkonstruktioner, som är nödvändiga för att kunna bygga flervåningshus i trä.

Tre snabba frågor till Birgit Östman - representant för "Eurocode 5 Brandforsk" vid nomineringen:

Hur kom det sig att du/ni började forska inom området träbyggnation?
Det var en slump att jag kom in på brandområdet genom ett arbete. Jag blev fascinerad över hur lite man visste träets lämplighet som byggnadsmaterial och dess möjligheter att uppfylla brandkrav. Men på den tiden var det ju inte tillåtet att bygga trähus i mer än två våningar! Därför var sådan kunskap ointressant. Vi insåg tidigt möjligheterna med träbyggande och gjorde grundläggande studier. Brandområdet blev intressant för industrin 1994 när Boverkets byggregler BBR blev funktionsbaserade i stället för att ställa krav på till exempel obrännbarhet för att få användas i hus med fler än två våningar. Utmaningen var då att visa hur funktionskraven kunde uppfyllas? T ex hur kan man visa att en träkonstruktion kan uppfylla krav på 60 minuters brandmotstånd för bärande byggnadsdelar? Vi inledde ett nordiskt samarbete med forskare, industri och myndigheter. Det främsta resultatet blev den nordiska handboken Brandsäkra trähus som kom ut i sin första version 1999.

Kan du berätta lite om er forskning?
Forskningen har till stor del bestått i att visa trämaterialets brandegenskaper och sätta dem i relation till andra byggnadsmaterial för samma användning. Vi har jobbat experimentellt och teoretiskt och samarbetet med många olika instanser både nationellt, europeiskt och globalt. Vi byggde ett eget brandlaboratorium på forskningsinstitutet Trätek i Stockholm. Det har varit viktigt att arbeta seriöst och skapa förtrende i alla instanser som påverkar träbyggande, till exempel myndigheter, forsknings-, standardiserings- och branschorganisationer, industrier och industrigrupper samt kommuner som ofta initierar träbyggande. Där var Växjö tidigt ute. Provningsresultat användes bland annat för att ta fram generella beräkningsmodeller. Publicering i vetenskapligt granskade tidskrifter har varit ett viktigt kriterium som vi utnyttjat flitigt. Vi arbetade också praktiskt i byggprojekt och förmedlade därmed den nya kunskapen direkt till användare.

Hur känns det att er forskning är nominerad till Växjö kommuns Träbyggnadspris?
Det känns oerhört hedrande att vara nominerad till Växjö kommuns Träbyggnadspris. Jag har gått i skolan i Växjö och det har varit roligt att komma på tjänsteresa till Växjö när stan antog en träbyggnadsstrategi och var tidig med att bygga 4-5 våningshus i trä redan på 90-talet.

Varför delas träbyggnadspriset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består träbyggnadspriset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max fyra (4) kandidater. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få träbyggnadspriset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö- Europas första Moderna Trästad. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Vinnare av pris för lika villkor 2024

Den 28 maj tog kommunstyrelsen beslut att ge Växjö kommuns pris för lika villkor för samhällsperspektivet till Miniorlandslaget.

Nyhet: Årets vinnare är Miniorlandslaget.

Pris för lika villkor ersätter mångfaldspriset. Det delas ut varje år för att uppmärksamma Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern som gör ett målmedvetet arbete för människors lika villkor. Till exempel att motverka diskriminering och främja inkludering av olika grupper oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Priset består av två delar

 1. samhällsperspektivet. "Ett sammanhållet Växjö" för företag, organisationer, föreningar och enskilda personer.
 2. verksamhet- och medarbetarperspektivet. För Växjö kommuns medarbetare, verksamheter eller arbetsplatser. Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit med särskilt viktiga insatser för inkludering, samhörighet och ökad jämlikhet mellan människor.

Vid bedömning är dessa punkter vägledande:

 • Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit till
  viktiga insatser för inkludering, samhörighet och ökad jämlikhet
  mellan människor.
 • Insatserna ska ha gett eller ha potential att ge god effekt på kort eller
  lång sikt.
 • Insatserna ska innehålla nytänkande och engagemang som ligger utanför ramarna och det förväntade.

Så utses vinnare av pris för lika villkor

Alla i Växjö kommun kan nominera till pris för lika villkor, det sker i början på året. En arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter ger ett underlag till kommunstyrelsen som beslutar om pristagare. Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande eller den som kommunstyrelse utser.

Vid bedömning är dessa punkter vägledande:

 • Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit till
  viktiga insatser för inkludering, samhörighet och ökad jämlikhet
  mellan människor.
 • Insatserna ska ha gett eller ha potential att ge god effekt på kort eller
  lång sikt.
 • Insatserna ska innehålla nytänkande och engagemang som ligger utanför ramarna och det förväntade.

Priset består av ett diplom och en summa pengar.

 

I Växjö är träden viktiga, både för oss människor och för miljön. Vi som bor här, i Europas grönaste stad, har alla ett ansvar att vårda och förnya stadens träd.

Växjö trädpris delas ut årligen och går till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Det kan till exempel vara att man:

 • planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
 • vårdar ett eller flera träd på sin tomt
 • planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats
 • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö.

Trädpriset instiftades 2013 och består av ett pris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd.

Vinnaren utses av en jury som består av Otto Lindlöf (samhällsbyggnadsnämndens ordförande), Göran Svantesson (stadsträdgårdsmästare), Sebastian Gårdendahl (stadsarkitekt) och Janne Kolehmainen (kommunekolog).

Priset är, utöver äran, 5 000 kronor och ett diplom samt en skylt att sätta i trädgården.

Nominera en kandidat till Växjö trädpris 2024

Fyll i formuläret för att nominera en kandidat till årets trädpris.

Sista dag att nominera: 31 maj 2024.

Bestämmelser för pris och stipendier

Vad som gäller, alltså bestämmelserna för priser och stipendier, finns i anslutning till beskrivning av respektive pris eller stidendium.

Bestämmelserna finns också samlade här:

Styrande dokument för priser och stipendier

Senast uppdaterad: 17 juli 2024